Logo

Handleplan DASOM 

Adresseændringer:
Alle adresse- og e-mailændringer på korenes/orkestrenes kontaktperson - kasserer – dirigenter skal meddeles til DASOMs formand.
Den i bestyrelsen, der modtager adresseændringen, videresender den straks til formanden og den resterende bestyrelse. 

Adresselister:
Ny DASOM-adresseliste tilstræbes udsendt hvert år i august måned til alle kor-/orkesterformænd og enkeltmedlemmer samt til bestyrelsen og musikudvalg. 

Aflønning:
Alle tillidshverv er ulønnede, men dokumenterede udgifter godtgøres.
Bestyrelsen oppebærer rejsegodtgørelse ved møder og lignende. (kongresbestemmelse)  

Ansøgning til Statens Kunstfond:
DASOMs kasserer udarbejder budget til brug for ansøgning. 
Kopi sendes til bestyrelsen. 

Bestyrelsen:
Det er på møde den 7. maj 2011 vedtaget, at suppleanter deltager i alle møder.  

Diplomer:
Diplomer leveres gratis ved henvendelse til DASOMs sekretær. 

Enkeltmedlemmer:
Enkeltmedlemmer får tilsendt adresseliste, invitationer til DASOMs kurser og generalforsamling. 
Enkeltmedlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.
Enkeltmedlemmer er ikke omfattet af kodaaftalen. (30/1 2001bekræftet af landssekretariatet.) 

Forsikring for instruktører:
DASOM har tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring, der dækker instruktører, der arbejder for DASOM. 
Der skal laves kontrakt med instruktøren senest 14 dage før afholdelse af kursus/stævne. (bilag 1 )
Såfremt DASOM ikke modtager underskrevet kontrakt fra instruktør er denne IKKE omfattet af forsikringsaftalen. 

Hjemmeside:
Hjemmesiden ajourføres af DASOMs sekretær.
Ting der ønskes indsat/ændret på hjemmesiden, skal sendes skriftligt pr. mail direkte til DASOMs formand.
Formanden sørger for jævnlig revidering af hjemmesiden i samarbejde med sekretæren. 

Generalforsamling:
Af generalforsamlingens dagsorden skal fremgå, hvem der er på valg og om vedkommende modtager genvalg.
Tilmeldinger skal tilsendes den af bestyrelsen udpegede person, der udarbejder en liste over delegerede og gæster.
Generalforsamlingen afholdes i april kvartal og indkaldelsen fremsendes senest 3 mdr. før generalforsamlingen. (kongresvedtagelse).
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter modtagelse af anmodning om ekstraordinær generalforsamling. Vedtaget på kongres 2007.
Beretninger fra formand og musikudvalg skal være sekretæren i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.
Generalforsamlingens materiale tilsendes pr. post deltagende kor- og orkesterformænd senest 14 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsens skriftlige beretning offentliggøres på DASOMs hjemmeside.
Generalforsamlingsreferat godkendes af bestyrelsen og generalforsamlingens dirigent og udsendes til alle kor/orkestre senest 2 måneder efter generalforsamlingen.
DASOM betaler udgiften i forbindelse med generalforsamlingens afholdelse.
Herudover betales der transport til DASOMs bestyrelse efter DASOMs gældende regler.
1 musikudvalgsmedlem aflægger beretning på generalforsamlingen.
DASOM betaler udgifterne til transport.
Æresmedlemmer inviteres til generalforsamlingen. Rejse er for egen regning. 
DASOMs revisorer inviteres ikke, men kan deltage for egen regning.  

Kontingent:
Kontingent er på generalforsamling fastsat til kr. 65,- pr. medlem.
Kontingent forfalder hvert år forud pr. l. januar og skal være indbetalt til forbundets kasserer inden den 15. januar.(vedtaget på kongres)
Efter betalingsfristens udløb sender DASOMs kasserer rykker pr. mail til de kor/orkestre, der endnu ikke har betalt.
DASOMs kasserer udarbejder oversigt over indbetalingerne, hvoraf fremgår antal sangere/medlemmer pr kor/orkester.  

Stævner:
Stævne tilrettelægges af et stævneudvalg fra den arrangerende by eller landsdel.
Udvalget udarbejder i samarbejde med DASOMs kasserer budget.
DASOM og stævneudvalg er i fællesskab ansvarlige for stævnets økonomi.

Der skal forefindes 2 regnskaber:
1. selve stævnet, som skal dækkes af stævnegebyret og som styres af stævnekomiteen.
2. resten af arrangementet, som styres af DASOMs kasserer.

DASOM yder arrangørerne en arbejdskapital på kr. 10.000,-, der skal tilbagebetales efter stævnets afholdelse. 
Eventuelt overskud tilfalder DASOM og det/de arrangerende kor i forholdet 1:2.
DASOM dækker et eventuelt underskud.
Alle økonomiske engagementer, udover hvad der er aftalt med DASOMs kasserer, er arrangørernes eget ansvar. 

Der beregnes kun udgift til de af musikudvalget (max. 2 dirigenter), der dirigerer stævnet (bl. kor, mandskor og kvindekor).
Dirigenten/dirigenterne honoreres med kr. 3.500 for indøvning og direktion af programmet i stævnet.
Der godtgøres for ophold og rejsegodtgørelse efter DASOMs regler.

DASOM´s bestyrelse skal løbende informeres om stævneplanlægningen herunder modtage referater. 

Fastsættelse af sang- og musikprogram til stævne foretages af musikudvalget i samarbejde med stævneudvalg og bestyrelsen. 
Forslag til program kan dog til enhver tid indsendes til musikudvalget af kor og orkestre. 
Stævneudvalget betaler kun for overnatning.

Såfremt der er broafgift eller færge, kan der af deltagere til stævnet ansøges om op til 150 kr. pr. medlem, så længe DASOMs økonomi tillader det. 

Kurser: 
Dagkurser (10 – 17 kurser) afholdt af det enkelte kor:
 - Honorar til dirigent betales af koret.
 - Rejseudgiften betales af DASOM. 
Temakurser (10 – 17 kurser) afholdt i DASOM regi:
 - Bestyrelsen varetager med bistand fra musikudvalget tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kurset. 
Weekendkurser (fredag til søndag):
 - Kassereren udarbejder budget for kurset efter oplæg fra bestyrelsen. 

Honorering ved kurser:
Dirigenthonorar har bestyrelsen besluttet til:
2 dage 2500 kr. + forplejning for fredag-lørdags undervisning.
3 dage 3500 kr. + forplejning for fredag-lørdag-søndags undervisning.

Overskud/underskud ved kurser tilfalder DASOM. 

For deltagende bestyrelsesmedlemmer + suppleanter i weekendkurser ydes der et tilskud på kr. 200 pr. bestyrelsesmedlem og ingen kørselsgodtgørelse.

Ved 10-17 kurser kan DASOM's ansvarlige bestyrelsesrepræsentant deltage uden deltagergebyr. Der ydes kørselsgodtgørelse. 

Medlemsregistrering:
Til brug for opkrævning af kontingent samt til opgørelse af DASOMs samlede medlemstal, udsender formanden hvert år ultimo november et indberetningsskema til kor og orkestre.
Listen returneres i udfyldt stand til DASOMs formand. 

Musikudvalg + suppleant:
Udvalget forpligter sig til umiddelbart efter generalforsamlingen at konstituere sig med en formand, der påtager sig ansvaret for indkaldelse til nødvendige musikudvalgsmøder samt i øvrigt det generelle ansvar for musikudvalgets virksomhed. 
Efter afholdt musikudvalgsmøde sendes referat til DASOMs bestyrelse.
Musikudvalget deltager i bestyrelsesmøder, når bestyrelsen eller musikudvalget finder det påkrævet.
Musikudvalget står til rådighed for enkeltkorene som musikalske konsulenter, gæstedirigenter eller lignende.
Udgifterne afholdes af arrangørerne. 

NASOM
(Nordisk Arbejder Sanger- og Musikerforbund).
Nordiske stævner afholdes hvert 5. år på skift i de 5 medlemslande.
Såfremt DASOM er repræsenteret ved et Danmarkskor (min. 3 kor, der slår sig sammen) til et NASOM stævne, hvor 1 eller flere fra musikudvalget dirigerer til Danmarkskorets koncert og har haft øvetid på stedet, ydes der for dette et honorar på kr.1000,- pr. dirigent. 
Tilmelding til nordisk stævne skal gå gennem DASOMs formand.
Repræsentanter til NASOMs repræsentantskabsmøde, der afholdes hvert 5 år, udpeges af DASOMs bestyrelse. (Kongresbestemmelse).
Formanden er født medlem.
 

Referater:
Da referater fra bestyrelsesmøder bruges som arbejdspapir, skal referater udsendes senest 3 uger efter mødernes afholdelse, incl. til musikudvalget.

Rejsegodtgørelse – bestyrelse:
I forbindelse med bestyrelsesarbejde kan vælges: enten billigste transport eller egen bil.
Egen bil afregnes med 2,50 kr. pr. km + evt. bropenge/færge. 
Rejsegodtgørelse – musikudvalg samt instruktører:
Billigste transportmiddel skal benyttes, og sker kørsel i egen bil så afregnes efter Statens takster. 

Samarbejde med andre forbund:
Såfremt DASOM modtager invitation fra andre forbund sendes disse til alle DASOMs kor. 

Udnævnelse af DASOMs æresmedlemmer:
Kriterier for at blive udnævnt er som følger:
1. ingen alderskriterie
2. skal have gjort noget for DASOM gennem bestyrelsesarbejde
3. kor/orkesterformænd kan indstille til bestyrelsen
4. DASOMs bestyrelsesmedlemmer kan indstille kandidater
5. bestyrelsen godkender/afviser indstilling.

Æresmedlemmer inviteres til generalforsamlingen. Æren er et diplom og en buket blomster.

Æresmedlemmer pr. 1.1.2012 er: Pt. ingen æresmedlemmer i DASOM. 

Årets kor:
Forslag til Årets DASOM-kor kan efter motiveret indstilling fra kor/orkester formænd tilsendes DASOM med samme frist som øvrige forslag til generalforsamlingen. (se fundats).
På kongres i okt. 2006 blev kriteriet udbredelse af arbejdersange uddybet således, at det forstås derhen, at det skal være kor, der har været med til at udbrede sangerlysten og gjort et stykke arbejde for DASOM. 

Handleplanen er gennemgået og godkendt på bestyrelsesmøde 22.08.2015 samt revidereret 04.03.17

 

 

 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.