Logo

Beslutningsreferat af DASOMs kongres 18. til 19. april 2009

På Vissenbjerg Storkro

 

Pkt. 1. Valg af 2 dirigenter:

Kirsten Clausen (Trille), HK-Koret og Poul Jacobsen (Pylle), Arion, blev valgt.

Godkendelse af forretningsorden – blev godkendt

Dirigenterne oplyste, at der var 23 deltagere, heraf var 14 delegerede.

Pkt. 2. Valg af 2 mødesekretærer:

Jette Aagaard og Pia Degener blev valgt.

Pkt. 3. Valg af stemmeudvalg:

Jytte Christensen, Helsingør Kvindekor, Poul Ingemann, AOF-Koret, Horsens og Jette Rantzau, HK-Koret blev valgt.

Pkt. 4. Bestyrelsens beretning v/Yrsa.

Skriftlig beretning har været udsendt til alle kor.  Mundtlig beretning kan ses på hjemmeside. I beretningerne var følgende punkter:

Afholdte 10-17 kurser rundt om i landet

2 kurser i Askov. Stævne i Århus og det kommende kursus i Aalborg. Kursus- og stævnepriser

NASOM, DAM-bladet, Nasom, IDOCO, Nyhedsbreve og hjemmeside.

Beretningen afsluttes med en del spørgsmål fra DASOMs bestyrelse.  Det er med glæde, at bestyrelsen efter udsendelse af beretningen har modtaget respons fra 4 kor, der ikke deltager i kongressen.

Spørgsmålene omhandler

Hvad er årsagen til det lille fremmøde på denne kongres? Prisen. Skal kongressen være på 1 eller 2 dage. Angst for ledig bestyrelsespost mv

Deltagelse i kurser? – prisen, kursuslængde mv

Stævner? – har de overlevet sig selv – næste sangerstævne??

DASOMS fremtid? Ønsker for bestyrelsens virke, nytænkning – ideer?

Debat til beretningen:

Under debatten kom følgende forslag:

  • Der skal laves folder, der udsendes til korene, der lægger dem ud på biblioteker m.m., for at udbrede kendskab til DASOM.
  • Fælleskoncerter rundt om i landet en eftermiddag.
  • Prøve at få flere kor på stævnerne, så der afholdes større koncert, samt at der til stævner er et par fællesnumre.
  • Kalender på hjemmesiden.  Alle kor skal indberette alle arrangementer, der så kommer på en fælles kalender.  Der udpeges en sanger i hvert kor, der er ansvarlig for, at datoerne indberettes til hjemmesiden.
  • Der var ikke enighed om længden af kongressen (1 eller 2 dage)

Bestyrelsens beretning blev  godkendt.

Årets Kor : Yrsa oplæser motivationen for valget af Årets kor – Helsingør Kvindekor

Inge Sørensen formand for koret modtager diplom, 2 fl vin og prangerpungen – meget stolt og rørt på korets vegne.

Punkt 5. Musikudvalgets beretning v/Kjeld: 

Musikudvalgets beretning for kongresperioden  07-09

Det er en lidt flad fornemmelse at aflægge beretning fra MU i denne periode.

Ikke fordi der ikke er sket noget, for de planlagte ting er  - stort set – blevet gennemført.

De formulerede mål er  - stort  - set blevet opfyldt.

De sangere der har været til fælleskurser det være temakurser eller egne 10/17 kurser med MU har arbejdet energisk og humørfyldt.

Bortset fra et par kiks med de noder burde være til stede har alt også fungeret som det skulle.

Et enkelt kursus er blevet aflyst af hensyn til økonomi p.gr.a. få deltagere, men ellers er – stor set – alt sket som planlagt..

Musikudvalget har en klar fornemmelse af at der rundt omkring i de enkelte kor arbejdes meget og med stort engagement.

Hvorfor så udtrykket stort set?

Bente og jeg har i den forløbne periode fået en fornemmelse af at man rundt omkring er blevet sig selv nok.

Man vil meget gerne ens eget kor, men deltagelsen i fællesopgaver bliver nedprioriteret.

Der kan være mange grunde også gode, men hvis man vil have et forbund med fælles opgaver og fordele, så må man også ville fællesskabet.

I modsat fald degraderes et fællesskab til en serviceorganisation  der kan levere service ud fra de økonomiske ressourcer der nu engang er til stede ( det er i vort tilfælde ikke mange ).

 Det har undret os at man ikke i DASOM mærker til eller forholder sig til at lige nu er korsang i vælten som ikke i mange år.

Hvor er vi henne i den daglige deltagelse i korlivet lokalt, regionalt og nationalt.

Jeg mener at vide at rigtig mange kor er engageret med mange emner lokalt  og det tager naturligvis kræfter fra en større deltagelse på forbundsplan.

Angående 10-17 –temakurserne var ideen at man ud fra temakursernes indhold vælger stævnerepertoire. Kurserne er ikke i sig selv et stævnekursus. Dette kan godt tydeliggøres.

Med korenes højere gennemsnitsalder løber vi ind i det problem at repertoiret kan være for svært for nogle kor og for nemt for andre. Disse synes så at det er for kedeligt.

Kan løsningen være at dele i en slags a – og  b- kurser?

På den anden side er det tydeligt at vi skal ville noget med den musik vi laver, hyggesang er ikke nok.

MU vil gerne noget med vores musik og vores forbund, men det forudsætter jo at sangerne deltager.

Kommentarer til beretningen:

  • Lave koncerter for hinanden (evt. Ribemodellen.) synge i gaderne i byen, hvor stævnet afholdes.
  • Sværhedsgrad af stævnesangene i Aalborg har afholdt nogle for at deltage.
  • Afholde sangens dag, som tidligere blev afholdt på Sjælland
  • Invitere andre kor til jubilæum og afholde fælles koncert
  • Efterlyser kurser med sværhedsgrader

Musikudvalgets beretning godkendt.

Pkt. 6 Årsregnskaber fremlægges til godkendelse.

Tove Blædel-Hastrup fremlagde regnskaber for de sidste 3 år.

Forklaring af diverse punkter i regnskaberne.

 Regnskaberne godkendtes med akklamation.

Pkt. 7. Vedtagelse af kontingent:.

Ingen forslag om ændring af kontingent.

Pkt. 8. Indkomne forslag:

Forslag 1. Ændring af forbundets navn: DASOM – Dansk Arbejder Sanger- og Musikerforbund foreslås ændret til Danske Amatør Sangere Og Musikere

Jette Rantzau begrundede forslaget – unge kor fravælger det, at der står arbejder – det skræmmer

Under debatten fremkom der forslag om, at ændringen skulle lyde på Dansk Arbejder- sanger ogmusikerforbund/Danske Sangere og Musikere.

Forslagene blev sat til afstemning:

Afstemning om det oprindelige (Jettes) forslag: 3 ja-stemmer og 11 nej-stemmer. Forslaget bortfalder

Forslag om dobbeltnavn: 1 ja-stemme, 12 nej-stemmer, 1 blank.  Forslaget bortfalder

Ændringsforskag

Forbundets navn er Dansk arbejder Sanger- og Musikerforbund

Forslag – 2 mødedirigenter § 4 e:

Valg af 2 mødedirigenter- foreslås ændret til valg af 1 mødedirigent.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 3 - Formål og mål – vedtægters § 1

På sidste kongres fremkom Kjeld Andersen med forslag til en formålsparagraf. Bestyrelsen har gennemgået forslaget, og ud fra Kjeld forslag, foreslår bestyrelsen formålsparagraffen ændret til:

§ 1.

Navn - tilhørsforhold

a)      Landsorganisationens navn er

Dansk Arbejdersanger- og Musikerforbund  forkortet til (DASOM).

Hjemsted er formandens adresse.

Forbundet er stiftet den 12. juni 1925.

b)     DASOM er tilsluttet Dansk Amatør Musik (DAM), Nordiska Arbetarsångar-  och Musikerförbundet (NASOM) og Internationale des Organisations Culturelles Ouvrie´res     (IDOCO)

 

§ 2.

Formål – mål.

a.      DASOMs formål er at

·        stimulere medlemmernes lyst til at deltage aktivt i kultur- og samfundslivet såvel lokalt som på landsplan og derved skabe grundlag for kulturel vækst og udvikling for alle uanset baggrund og uddannelse.

c)      DASOM’s mål er at

·        vore medlemmer skal være aktive og deltagende kulturbrugere.

 

Kjeld trak herefter hans forslag, idet hans oprindelige  forslag var fint dækket i bestyrelsens forslag

Forslaget blev godkendt.

Forslag 4 – kontingentfrihed:

Bestyrelsen forslår vedtægternes § 2 b: førstegangstilmeldte kontingentfrihed i indmeldelsesåret, ændret til :

Der betales fuldt kontingent ved indmeldelse senest d 30 juni i indmeldelsesåret.

Der betales halvt kontingent ved indmeldelse den 1 juli eller senere i indmeldelsesåret.

Forslaget blev godkendt.

Pkt. 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen – diverse valg

Kasserer:  Tove Blædel-Hastrup  -  genvalgt

Sekretær:  Jette Aagaard – genvalg

Bestyrelsesmedlem : Tove Jensen genopstiller ikke.  Annette Thomsen fra Pierne. Foreslås og vælges.

2 suppleanter til bestyrelsen: Anni Nielsen valgt – Merethe Petersen valgt

Merethe blev valgt som 1 suppleant – Anni blev valgt som 2.suppleant     10 – 4 var stemmerne

Revisorer: Pia Degener og Heidi Knudsen

Revisorsuppleant: Karin Jensen

Musikudvalg: Kjeld Andersen på valg  Kjeld blev genvalgt.

Henrik Budde har ikke længere et DASOM-kor, hvorfor han ikke længere er i musikudvalget.  Da der ikke var andre dirigenter tilstede ved kongressen, bemyndigede kongressen musikudvalget til at finde en 3 dirigent eller supplere sig.

Da Claus Clausen ikke ønskede at stille op til suppleantposten, og ingen andre dirigenter var til stede, kunne der ikke vælges en suppleant.  Posten er herefter vakant.

Forslag om en evt omstrukturering af MU – 2 faste plus supplement eller konsulentordning måske, kunne bruges som forslag til vedtægtsænding til næste kongres – evt nytænkning af MU. 

Punkt 10: Drøftelse af fremtidige aktiviteter

Sangerstævne i Aalborg i 5-7 juni 2009 – p.t.  85 er tilmeldte til stævnet.

Askovkursus 24-25 oktober 2009 med dirigent Inger Johansson. Tema Kaj Norman Andersen.

2010 – sangerstævne i Goslar i maj

Formandsmøde i 2010

Efterårskursus i efteråret 2010. 

De seneste kurser har der været yngre instruktører, og det er faldet i god smag hos sangerne.

Forslag til instruktør kan indsendes til webmaster Trille – deadline er 1.6 for indmeldelse af emner.

Sangerstævne:

Skal der være sangerstævne om 2 år? 4 år eller?, Skal der være en anden form form for stævner – evt. Ribemodellen, der dog ikke er god, da det ikke er kor der kommer, men enkeltsangere, og hvem skal afholde stævnet/korweek-enden.

Claus Clausen mener det er vigtigt, at hele kor kommer og er sangbare, fællesting skal ikke sløjfes men drosles ned. Der skal ideer frem til regler for fremtidige stævner evt. 1 dag eller en week-end.

Kjeld påpeger at man, når man har fundet en arrangør af stævnet, hurtigst muligt skal finde et emne eller tema for stævnet,  så MU kan komme på banen med musikvalg, temaer m.v.

Yrsas oplæg til diskussion – punkt 10 –diverse spørgsmål – gemmes til gruppearbejde søndag.

Søndag inddeltes vi i 3 grupper som arbejdede med flg. spørgsmål, udfærdiget af MU:

KURSER  (ikke Askov)

1) Skal vi fortsætte med 10 - 17 kurser organiseret af MU?

2) Skal der være niveaudelte 10 - 17 kurser?

3) Skal der være et gennemgående tema for en kursusrække?

4) Har gruppen ideer til temaer?

5) Hvor mange 10 - 17 kurser skal der mindst være om året?

6) Andet om kurser: ideer, forslag o.s.v.

STÆVNER

1) Et stævne, hvad er det for dig?

2) Hvad SKAL et stævne indeholde?

3) Skal der være et fællesprogram til et stævne?

4) Hvordan skal dette indøves?

5) Andet om stævner: ideer, kommentarer.

SVAR:

Grp. 1.

Kurser:

ad 1) JA! - enkeltstående kurser

ad 2) Gerne flere niveauer

ad 3) % gennemgående tema, men 1 tema pr gang (noder, rytme..) og evt. genbrug af indøvede sange fra div. kurser til et stævne.

Det er vigtigt, at sangerne vender hjem med succes-oplevelse - hver gang!

2 temaer pr år tilbydes i Århus og Sjælland (forår og efterår).

Grp. 2.

Kurser:

ad 1) Skal fortsætte

ad 2) Bør forsøges

ad 3) Ikke afgørende

ad 4) Nej

ad 5) 1 pr halvår pr landsdel

Stævner:

Stævne hvert 3. år % Askov.

Mindre fællesprogram (indøves ved stævnet). Mere sang for enkeltkor.

Grp. 3.

Kurser:

ad 1) Ja, organiseret af DASOM

ad 2) Færre sange - evt. ½-delen niveaudelt.

ad 3 og 4) Nej

ad 5) 2 - 1 øst + 1 vest

Stævner:

ad 1) Synge sammen/sammenhold. Høre hinanden. Koncerter af korene.

ad 2+3+4) Fællesprogram læres/øves på stævnet. Koncerter af korene, men også komme "alene"

ad 5) Ja hvis % stævnekomite/DASOM

Efter grupperne havde fremlagt, bølgede debatten især omkrig stævner, og især hvordan stævner IKKE skal foregå.

Konklusion på dette pkt blev, at MU og bestyrelse arbejder videre ud fra gruppearbejde og dagens debat.

Pkt. 11. Eventuelt.:

Claus spørger om formen på fremtidige formandsmøder - om der evt. skal inviteres flere fra bestyrelserne. Der bliver svaret, at det i forvejen bliver lagt ud til hele bestyrelsen i korene.

Claus opfordres til at lægge hus til næste formandsmøde også, og mente selv, at det nok godt kunne komme på tale.

Kongresafslutning:

Yrsa takkede Tove Jensen for godt samarbejde. i hendes tid i DASOMs bestyrelse samt dirigenterne for at lede os gennem kongressen.

Ref : Jette Aagaard af punkterne 1-10

Ref.: Pia Degener (Helsingør Kvindekor) af punkterne 10-11

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.