Logo

Referat af DASOM´s kongres 9-10 april 2011 afholdt på Askov Højskole

    Dagsordenen er følgende:

 1. Valg af 1 mødedirigent
 2. Valg af 2 mødesekretærer
 3. Valg af stemmeudvalg på 3 personer
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Musikudvalgets beretning
 6. Årsregnskaber fremlægges til godkendelse
 7. Vedtagelse af kontingent
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  a. formand  
  b. kasserer 
  c. sekretær 
  d. 2 bestyrelsesmedlemmer 1 for en 2 årig periode og 1 for en 4 årig periode.  På valg er Inge og Merete
  e. Valg af 2 suppleanter (Anni) er ikke til stede, men har afgivet fuldmagt om villig til genvalg.  
       Der skal vælges endnu en.
  f. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (Pia Degener og Heidi Knudsen) (Karin Jensen)
  g. Valg af musikudvalg på 3 personer (Bente er på valg)
  h. Valg af suppleant til musikudvalget
 10. Drøftelse af fremtidige aktiviteter
 11. Eventuelt

Velkomst ved DASOMs formand  Yrsa Mortensen. Efter en sang klar til dagens dagsorden med valg af dirigent. Trille( Kirsten Clausen Aalborg) foreslået og valgt.

Godkendelse af forretningsorden for kongressen, samt opråb af delegerede samt andre deltagere.

Valg af kongressekretærer : Jette og Else Jørgensen( Horsens)

Valg af stemmeudvalg – Karen Marie, Poul og Jette R

Bestyrelsens beretning: Yrsa fremlægger denne - se beretningen på hjemmesidenwww.dasom.dk.

Lidt yderligere i den mundtlige beretning er omtalen af, at Tyskland måske vil træde ud af IDOCO, og tilmelde sig Europa Kantat i stedet og kan således ikke betale kontingent 2 gange.  IDOCO har foreslået, at  en fra de nordiske lande overtager formandsposten. Hertil har de nordiske lande takket nej.  Kendskabet til det tyske sprog rækker ikke hertil.

 Yrsa deltager i kongres i august, hvor bl.a brevet med den danske klage fra sidste stævne i Goslar tages med – igen.

Yrsa spørger musikudvalget mht : Ud over rampen – hvorledes fortolkes dette udtryk?

STOR glæde over at 2 metalkor er tilbage i DASOM. Bombardier i Randers og Tubal Kain fra Helsingør.

Årets Kor i DASOM 2011 bliver Kvindekoret Crescendo fra Horsens. De tildeles diplom, prangerpung samt 3 flasker vin og en stor klapsalve.

Musikudvalgets beretning v/ Bente

Hilsen fra Kjeld Andersen til alle. Både Bente og han nyder at arbejde med DASOM sangere og kor, dejligt  at sangerne gider og at de er så engagerede og positive og arbejder når vi er sammen.

Musikudvalget oplever, at vi i DASOM står ved en skillevej. Kig på aldersgennemsnit – skal de sidste lukke og slukke eller skal vi finde på noget, der gør os interessante – ærgerligt hvis dette skal få en ende.

Lad os drøfte fremtiden på et seriøst niveau – så vi kan komme videre.

Lidt tøvende og usikkert kursus på 2 niveauer. Instruktørerne vidste ikke, hvad de tilmeldte deltagere kan, svært at lægge et program for dem vi skal arbejde med. Men dette var første kursus, og den lidt famlende start skal vi nok komme efter.

Udtrykket  ”Ud over rampen”  kors hvor lyder det kedeligt. Vi skal give publikum en god oplevelse,  de må ikke kede sig. Når det vi laver publikum, så publikum efter koncerten går hjem og siger de blev lidt rigere, er målet nået – man synger ikke kun for sin egen skyld.

 I sangene og ens optræden er der vinkler man hverken som sanger eller publikum forventer. Koncerten overrasker på mange sjove måder, der er glimt i øjnene og dette når ud.  Det ”at juble ”som sanger er grænseoverskridende på mange måder, det man har indstuderet kan i udførelsen ende på en overraskende måde, der kom vinkler ind man slet ikke forventede, hvis man tør. Kor og dirigent udfordrer hinanden og dette gør, at udførelsen når ud over rampen – til publikum.

Det, at der er tillid fra korsangerne til instruktører er yderst vigtigt, at korsangerne tør hoppe med på den værste, ingen sikkerhedsnet. Nodemæssigt er det ikke det sværeste der vælges, og resultatet– det finder vi ud af hen ad vejen.

DASOM bør være en organisation der kan tiltrække nye kor., kan favne glade amatørkor, der ikke kan lade være. Ligeså kor der gerne vil have udfordringer og er stræbsomme. Lad os drømme, at vi kan tiltrække på mange niveauer – måske 3-5 niveauer.

DASOM må ikke gå i stå og sige, at vi har det godt, som vi har det nu.  Man kan melde sig til kurser og udfordringer alt efter, hvad man evner og lyster, og det kan samle hele koret til fælles oplevelser. Det er et af de store goder ved at være i DASOM.

Vi er en organisation for hele koret og for alle kor, uanset niveau og vi kan være her alle sammen.

Et nyt tiltag kunne være, at bruge et par sæsoner til at indøve et større værk, invitere kor og sangere udefra med og slutte med en samlet opførelse. Et stort orkester, kor evt prof sangere mv.

På forhånd kunne der udsendes øvebånd, nodemateriale mv, så der kunne indøves hjemmefra .

Vi skal lave nye tiltag – dog uden at skræmme folk væk – vise DASOM har en fremtid, som en levende organisation.

DEBAT :

Kurset i Hirtshals med Camilla Hyttel  og ”ud over rampen ” fik ros.  Faciliteterne i Hirtshals var flotte , og der var plads til kammeratligt samvær om aftenen.

Udsendelse af noder før et kursus, mener kongresdeltagerne ikke er nogen god ide, da  det ikke er alle sangere, der deltager i kurserne, og så bliver det ikke øvet i koret, dog mener nogle at det måske kunne være en god ide, således at der var lejlighed til at se teksten igennem.  På kurset ”Ud over rampen” var det svært at lære en sang og tekst og så samtidig udtrykke sig.

Måske kunne man sende en lydfil ud til koret, som sangerne så kan bruge hjemme ved computeren.

Korene går et stort stykke arbejde, for at få sangerne til at deltage i kurserne, men mange synes, at de er blevet for gamle. 

Lone Krarup fortæller, at en af de grunde til at Crescendo meldte sig ind i DASOM var, at her kunne man som kvindekor finde et sted at dyrke interessen for kvindekor. Dette er en kvalitet og vi skal profilere os på dette. Det generelle billede på foreningsområdet  er, at man jo dyrker sig selv.

 I DASOM skal vi bevare vores stærke niche – det at vi holder kursus for LIGE stemmer.

Bente Lund Degn:  Man skal synge og vælge, hvad man har lyst til. Der er ikke behov for, at der er status i at vælge det høje niveau. Vi i DASOM elsker at synge, og det er det, man skal vælge efter.

Der ankes over, at invitationerne – særlig den til ”ud over Rampen” skal være mere oplysende, således at man forstår budskabet.  Hertil forklarer musikudvalget om det afholdte kursus og de indledende overvejelser og problemstillinger med heraf følgende frustrationer hos sangerne. Men helt nyt tiltag skal lige skal have tid til at fæstne sig, sangerne ved ikke, hvad man melder sig til og instruktørerne ved ikke, hvad det skal ende med og blive til.

Der foreslås, at der måske skal arbejdes med nogle store værker , men det skal dog være sådan at alle kan være med.  Sproget skal ikke være en barriere.  Sangerne skal være åbne for at synge de forskellige sprog.

Hjemmesiden

Trille gennemgår DASOMs hjemmeside, og kommer med opfordring til, at sangerne skal fortælle, hvad det er, man ønsker skal stå på hjemmesiden, så siden er en aktiv og oplysende side.

Bl.a DASOMs historie skal fremgå. Hvad DASOM er – hvilke værdier foreningen har, foreningens vedtægter og fremadrettede aktiviteter.

Muligvis ændres udbyder – teknisk platform, så bl.a forsiden kun fylder 1 side - det man ser når man logger sig ind på siden.

DASOM  kunne også overveje, at få et par sider i DAM bladet – tegne et abonnement, vi vil i hvert fald undersøge hvad det koster.

Formanden og dermed bestyrelsens beretning herefter godkendt.

Regnskab: Tove gennemgår de udsendte årsregnskaber og forklarer bl.a, at der måtte betales en smule tilbage til Statens Kunstfond ( i 2009) Regnskabet er godkendt.

Kontingent – uændret – 60 kr pr medlem.

Indkomne forslag – Ingen modtaget.

VALG – Formand er på valg. Yrsa genvalgt som formand med akklamation – 4 år

Kasserer samt sekretær ikke på valg.

2 bestyrelsesmedlemmer – Merete er på valg for 2 år og Inge modtager ikke genvalg.

Poul forslår Lone Krarup – ingen yderligere forslag – Lone valgt for 4 år og Merete for 2 år

2 suppleanter – i forslag: Inge – Else – Poul , Anni havde tilkendegivet men ikke afgivet underskreven fuldmagt – derfor ikke valgbar. Poul ønsker ikke valg.

Efter snak og derefter afstemning blev Inge 1.suppleant og Else 2 suppleant

2 revisorer samt suppleant ( 2 revisorer fra Sjælland)– de opstillede havde afgivet fuldmagt og derfor valgt.  Jytte Christensen opstiller i stedet for Karin Jensen(Hjørring) og vælges som revisor suppleant.

Valg af musikudvalg: Der er vakant stilling i MU.  Bente er på alm. valg, og stiller kandidatur absolut til rådighed, men kan ikke garantere, at hun ikke må melde afbud fremover. Dog er der et rigtig godt samarbejde Kjeld og Bente imellem, og Bente vil meget gerne genopstille. Begge ser dog gerne, at der kommer en tredje. Desværre ingen andre på banen som 3 mand. Bente genvalgt.

DASOM vil have øje for fremover, at dirigenter i korene også deltager på kurser mv., så der kunne komme et fremtidigt emne til musikudvalget.

Valg af suppleant til MU – vakant stadigvæk

Yrsa takker Inge for hendes bestyrelsesarbejde og overrækker Inge en gave. Dog fortsætter Inge i bestyrelsen – nu som suppleant.

Tove beder om ordet og overrækker Inge et diplom for 25 års jubilæum i Helsingør Kvindekor samt  en sangernål.

Yrsa fortæller, at DASOM er 86 år i år. I 1988 blev DASOM fejret i forbindelse med Odense Bys 1000 års jubilæum, og i 2000 blev 75 års jubilæum fejret i Svendborg med en reception i Svendborg.

Fremtidige aktiviteter: Lone Krarup kommer med et lille indlæg eller værdioplæg efter opfordring af formanden efter formandsmødet i efteråret 2010.Et forslag var bl.a. niveaudeling af 10-17 kurserne, dette vil give et kvalitetsløft af DASOMs kurser , og dette engagement kan udvikle foreningen. Det er tvingende nødvendigt, at man engagerer sig, hvis man vil være i foreningen og dermed i fremtiden. En synliggørelse af DASOM, og hvad det er DASOM kan tilbyde amatørkor. Det kniber med ny tilgang af især unge kor og enkeltmedlemmer.

Enten kan man begrave DASOM eller arbejde for at tiltrække og udvikle ved fornyelse og udadrettede aktiviteter.

Samfundstendensen i dagens Danmark er, at alle skal være stjerner, og det gør, at vi i DASOM er oppe mod hårde odds, men amatørmusik er et værdigt alternativ til stjernedrømme. 

En moderne kommunikationsplatform er central og et  informations fokus snarere end hukommelse . Men dette kræver handling, for at kor og folk skal få øje på det.

En klar vision om, hvor fedt det er at synge i et kæmpekor, hvor sundt det er, antistressfuldt, mindfullness og en begrundelse for at være medlem. Det at synge sammen, med et socialt engagement og fællesskab.

Opfordring kan ikke gives for tit.

Lone og Crescendo har en drøm om en stor fælles koncert et helt anderledes sted, gammel kalkmine, et gammelt slot eller andet sted.

 Et stort fælles værk, måske Carmina Burana eller Carl Nielsen, eller at få komponist til at lave et værk. Opførelse med prof.  solister og orkester, fed pjece der skal deles ud, og samarbejde med andre kororganisationer og/eller musikskoler.

Yrsa indskyder, om pjecen om DASOM som bestyrelsen har arbejdet på i et stykke tid. Den er kuldsejlet i øjeblikket, men vil blive taget op igen. Den skal bruges til at profilere DASOM. Vi kan nemlig noget, kom og syng og vær med i vores fællesskab.

Bente mener ikke, korene leder efter en organisation, hvilket Trille ikke er enig i, da hun for år tilbage gjorde et stort arbejde, for at finde netop den rigtige organisation til sit kor. I Aalborg bl.a. er der en korvejviser, hvor kor kan blive optaget og her kunne evt være mulige kor til DASOM, og bl.a. en folder kunne være et aktiv at kunne uddele, men så skal der også følges op herpå hurtigt herefter. Vi skal være opsøgende.

Tove med flere takker Lone for et godt oplæg, dette giver bestyrelsen noget at arbejde med og tage fat på, bl.a. på næste møde i maj.

Der opstod en debat om navnet Dansk Arbejdersanger og Musikerforbund, og man var enige om, at eventuelt ændring af navnet skal op på en kongres.

Fremtiden: datoer til kurser til næste år, bl.a. opsyngning til Landskrona  i 2012

Temaer til korkurser :  mange gode ideer til temaer. Humør – mad –på dybt vand, men også sange der vækker genkendelsens glæde hos sangerne. Bl.a.  Abba-tema.  Gerne egne instruktører men også eksterne.

Bente : møder en tillid fra sangerne – hvad kommer de med nu? Dette takker Bente for og finder udefrakommende instruktører er udmærket med et kendt tema.

Lone vil gerne komme med et oplæg til DASOMs værdier og værdigrundlag, herunder vedtægternes mål og formål. Tages op i bestyrelsen snarest.

Eventuelt: stævnet i Horsens. Poul fortæller, at der er foreløbig tilmeldelse fra 130 sangere, målet er 150 tilmeldelser. Stævnegebyret er sænket til 400 kr, har søgt tilskud flere steder og fået flere positive tilsagn.

Yrsa takker for den livlige debat og håber den nye bestyrelse kan leve op til det som vi har fået i opdrag.

Deltagere på kongressen:

Bestyrelsen: Yrsa Mortensen, Jette Aagaard, Tove Blædel-Hastrup, Inge Sørensen, Merete Pedersen

Karen Marie Hansen, 3F koret

Freddy Hansen – Arion

Kirsten Clausen – HK-koret

Poul Ingemann – Aof-Horsens

Lone Krarup – Crescendo

Margit Madsen – 3F koret

Benta Sørensen – 3F-koret

Jette Rantzau – Hk Koret

Else B Jørgensen – AOF-Horsens

Isabel Frydenlund – Crescendo

Bente Lund Degn – Crescendo samt MU

Referenter

Jette Aagaard/Else Jørgensen

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.