Logo

Referat af Ekstraordinær Kongres DASOM 25.5.2013 i Odense

Dagsorden til kongres 2013

1)      Valg af 1 mødedirigent

2)      Valg af 2 mødesekretærer

3)      Valg af stemmeudvalg på 3 personer

4)      Bestyrelsens beretning

5)      Musikudvalgets beretning

6)      Årsregnskaber fremlægges til godkendelse

7)      Vedtagelse af kontingent

8)      Indkomne forslag

9)      Valg af medlemmer til bestyrelsen:

a)      formand

b)      kasserer (på valg Tove Blædel-Hastrup)

c)      Sekretær (Jette Aagaard – ønsker ikke genvalg)

d)      1 bestyrelsesmedlem (på valg Merete Pedersen)

e)      Valg af 2 suppleanter (Inge er eneste suppleanter)

f)       Valg af 2 revisorer (Pia Degener og Jytte Christensen) og revisorsuppleant ()

g)      Valg af musikudvalg på 3 personer (Kjeld er på valg)

h)      Valg af suppleant til musikudvalg

10)   Drøftelse af fremtidige aktiviteter herunder næste stævne

11)   Eventuelt.

Velkomst. Formanden Yrsa Mortensen bød de fremmødte velkommen. 15 deltagere mødt – heraf 11 delegerede.

Vi startede med ”Den danske sang” og herefter mindedes afdøde sangervenner.

 Ad 1. Valg af dirigent – Trille (Kirsten Clausen) blev valgt.
Der var indkaldt til ordinær kongres til den 25. maj 2013, men efter tilmeldingsfristens udløb, viste det sig, at kongressen ikke var beslutningsdygtig på grund af for få tilmeldte. Derfor valgte bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær kongres samme dag.

Forretningsorden blev godkendt.

Ad 2) 2 mødesekretærer – Jette Aagaard – DASOMs sekretær godkendtes som ene referent

Ad 3) Stemmeudvalg 3 personer – Claus Clausen, Freddy Hansen og Jette Rantzau.

Ad 4). Bestyrelsens beretning ved Yrsa – se DASOMs hjemmeside

Kommentarer til beretningen:
Claus: Idoco er nedlagt. På den tyske hjemmeside står der, at der var åbnet op for tidligere IDOCO kor, men man skal selv finde frem til stævnerne. Der er 2 større stævner man kan deltage i, men invitationer udsendes ikke.
Bente: En opfordring til bestyrelsen. Man udpeger nogle der skal komme med noget til hjemmesiden. En eller anden form for rapporteringsrutine fra korene men en evt erindringsmail hvert ½ år om hvad man har lavet i korene.
Yrsa  mente, at det var en rigtig god ide – med at lade det gå på tur mellem korene – en klumme bl.a

Trille kom med bemærkninger om DASOMS hjemmeside, bl.a. at hjemmesiden IKKE kan klare lydfile. Trille overvejer et andet format 1-2-3 format. Et lidt mere levende format, men mange af ting ligger på korenes egne hjemmesider.

Lone spurgte: Hvad skal vi bruge hjemmesiden til? –Den skal være et informationsorgan for nyheder bl.a. fra bestyrelsen.

Lidt yderligere debat, hvorefter bestyrelsens beretning blev vedtaget.

Udnævnelse af Årets kor i DASOM – Helsingørkoret – Pernille van Ammerongen modtog prangerpungen samt diplom.

Ad 5). Musikudvalgets beretning ved Bente Lund Degn.

Musikudvalget har oplevet et Dasom i positiv udvikling. Tidligere var oplevelsen frustrationer – DASOM syntes at smuldre lidt, på grund af uengagerede medlemskor bl.a. skulle Musikudvalget være lidt varsom med sangvalg– så musikudvalget fandt kurserne lidt tungt at arbejde med, og det var svært at få folk til at komme.

DASOM var kede af denne udvikling og besluttede, at man fremadrettet ville lave kurser for dem der vil deltage og som ville komme, en del endda meget trofast.

Skuden er ved at vende – glædeligt og både Kjeld Andersen og Bente Lund Degn synes nu, at det er en fest at komme til kursusdage og de er velbesøgte. Sjælland er meget aktive – og har de senere år fået 2 nye kor. 

Der har været afholdt kurser med bl.a. temaet ”ud over scenekanten”.  Kurserne på Sjælland og Jylland var en succes, og korenes optræden i Landskrona var en stor succes, og både korsangerne og musikudvalget var stolte. 

Humor er det nye tema. Der har været afholdt en festlig dag i Helsingør  og Aalborg med stort engagement Kjeld og Bente deltog og begge er enige om, at det tegner godt til næste stævne.

Nu er det et DASOM hvor der er opbakning til fælles arrangementer – uden spændetrøje på hos sangerne.

Vi 2 i musikudvalget havde mistet gnisten lidt – men det har absolut vendt til det bedre– fantastisk dejligt.

Inge Sørensen: Vi havde en fantastisk dag – Shu-bi-dua sange hvor vi pludselig lyttede til teksten - meget fantastisk.

Dejlige sange – dejlig nodelære.

Lone Krarup: hilste de fælles kursusdage velkomne i Crescendo – der arbejder meget med udvikling i koret – har søgt kurserne for at lære noget nyt, opleve nyt samtidig med det er hyggeligt. Der skal være noget sangmæssigt at komme efter – udfordrende og sjovt. Dejlig udvikling.

Merete: roste Kjeld og Bente og de er meget engagerede kursister og sangere der er interesserede i at lære noget.

Yrsa fandt, at det er rigtig fint, at dirigenter for korene også deltager i kurserne. Dejlig udvikling og dirigenterne kan lære hinanden at kende.

Trille: havde lidt kritik af orkesteret til sidste kursus i Hirtshals. De indkaldte musikere skal tilpasses de arrangementer vi synger, vi må IKKE drukne som sangere. Lydmand skal forstå sin opgave.

Claus altid et problem med trommeslagere.  Kan ødelægge alt – akkompagnement IKKE rock – men tal med slageren.  Heri var flere enige kommentarer.

Inge og Jette R fandt at der var lidt panik i Hirtshals, på grund af manglende tid til koordinering af musik/orkester og sangere, og generelt for lidt plads at stå på for sangerne. Dette er bragt videre til næste stævne.

Ad 6). Regnskaber ved Tove Blædel-Hastrup – Økonomien ser pæn ud – DASOM får nu 20.000 kr fra Statens kulturfond til kurser. Og da vi nu har flere deltagere på kurserne så er der pludselig overskud på lørdagskurserne.

Ad 7). Kontingent – ingen forslag – uændret kontingent.

Ad 8). Indkomne forslag:

Forslag 1.
Kongres ændres til generalforsamling: Kongres lyder så pompøst – kongres svulmer, faner m.v. – størrelsen af vores forening taget i betragtning. Vedtaget

Forslag 2
§ 1: Navn-tilhørsforhold

b.  DASOM er tilsluttet Dansk Amatør Musik (DAM), Nordiska Arbetarsångar- och Musikerförbundet (NASOM) og Internationale des Organisations Culturelles Ouvrie´res (IDOCO)

ændres til:  DASOM er tilsluttet Dansk Amatør Musik (DAM), Nordiska Arbetarsångar- och Musikerförbundet (NASOM)
Forslaget blev vedtaget.

Forslag 3.

§ 4: Økonomi – regnskab – budget. Punkt d)Regnskaber fremsendes til medlemskor og – orkestre samtidig med kongresmateriale.
Ændres til: Regnskaber fremsendes til medlemskor og – orkestre umiddelbart før generalforsamlingen.
Forslaget blev vedtaget

4. forslag

§ 5: kongressen – dagsorden –
§ 5 punkt - e -2: Valg af 2 mødesekretærer

Ændres til Valg af 1 mødesekretær
Forslaget blev vedtaget

§ 5 punkt e – 3: valg af stemmeudvalg på 3 personer
Ændres til: Valg af 2 stemmetællere
Forslaget blev vedtaget

Forslag 5:

§ 7. Bestyrelsen
a.      Mellem kongresserne varetages DASOMs interesser og daglig administration af bestyrelsen.
b.      Bestyrelsens medlemmer vælges af kongressen.  DASOMs formand, kasserer og sekretær vælges personligt.  De 2 bestyrelsesmedlemmer vælges af kongressen, så alle landsdele så vidt muligt er repræsenteret i bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig efter kongressen.
c.      Bestyrelsen vælges for 4 år.  Suppleanter vælges for 2 år.
d.      Formand og 1 bestyrelsesmedlem afgår samtidig.  Kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlemmer afgår samtidig.
e.      DASOM tegnes af formanden
f.       Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden
g.      Bestyrelsen kan supplere sig, såfremt formand/kasserer/sekretær afgår i utide

Ændres til:

§ 7. Bestyrelsen:
a. Uændret
Stk. b: Bestyrelsens medlemmer vælges af kongressen.
DASOMs formand, kasserer og sekretær vælges personligt.  De 2 bestyrelsesmedlemmer vælges af kongressen, så alle landsdele så vidt muligt er repræsenteret i bestyrelsen.
c. Bestyrelsen og suppleanter vælges for 2 år.
d. Udgår
e. DASOM tegnes af formanden
f. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
g. Bestyrelsen kan supplere sig, såfremt formand/kasserer/sekretær afgår i utide.

Kommentarer:
Claus finder at man i grelle tilfælde kan komme ud for at hele bestyrelsen går/væltes på en gang – havde hellere set at der var generalforsamling hvert år.

Lone følger op : ændre perioden til 1 år i stedet for 2 ?
Yrsa har slet ikke tænkt som Claus foreslår, at afholde generalforsamling hvert år.

Men god ide Claus, så afgår bestyrelsen heller ikke på en gang. Noget for bestyrelsen at tale om.

Tove ser også økonomi i kun at generalforsamling er på kun 1 dag.  
Forslaget blev vedtaget.

Claus påpegede punkt h) Hvorefter kongressen er beslutningsdygtig, når mindst ¼ er repræsenteret.  Han finder at der skal ske en opblødning af punktet eller omskrivning . 

Trille finder som dirigent af mødet, at dette er et meget væsentligt punkt om de fremmødte til generalforsamling og dennes gyldighed. Der skal stilles et forslag.
Lone: Tilsyneladende var det en bagatel i tidligere dage og hun mener, at  det skal drøftes i bestyrelsen , og med som skriftligt forslag til næste generalforsamling. Enighed på mødet herom og formand Yrsa ønsker dette behandlet i bestyrelsen.

Claus – Bestyrelsen bør overveje § 8 – MU – musikudvalget består af højst 3 af DASOMs dirigenter – med til næste gang.

Ad 9). Valg efter de nu vedtagne ændringsforslag:
a) formand :   Yrsa Mortensen blev valgt
b) kasserer : Tove Blædel-Hastrup blev valgt
c) sekretær: Lone Krarup blev valgt
d) bestyrelsesmedlemmer – Merete , Charlotte, Inge og Kaj og Tove J blev foreslået.

Skriftlig afstemning blandt de delegerede om valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Tove Jensen - 9 stemmer, Merete Pedersen - 8 stemmer – Kaj - 7 stemmer og Inge - 6 stemmer – Charlotte 3 stemmer
Tove Jensen og Merete Pedersen blev valgt til bestyrelsen, Kaj Würtz blev valg som 1.suppleant og Inge Sørensen blev valgt som 2. suppleant

2 revisorer – der var fuldmagter fra Pia Degener og Jytte Christensen– de blev genvalgt.

Revisorsuppleant : Pernille  van Ammerongen blev valgt.

g. MU - Kjeld på valg – villig til genvalg – blev valgt

h. suppleant til MU – vakant

Ad 10) Fremtidige aktiviteter – Yrsa og bestyrelsen efterlyste aktiviteter for DASOMs sangere, bedes sagt i korene. Spørg ude i korene om ønsker.

Næste stævne er i oktober i Hirtshals. Herefter i 2015 stævne på Filstedvejens skole Aalborg iflg. Yrsa.

Budgetter for næste år skal lægges allerede i august. Kjeld og Bente er orienteret og instruktører er under opsøgning.

Tove: har Kjeld og Bente overvejet et emne til næste kursus?

Yrsa har et forslag til en instruktør Tine Orth – de 2 vil tage kontakt til hende. Kaj fremkommer med, at såfremt de enkelte kors dirigenter har lyst til at være sammen med os i en weekend om de så ikke, HVIS de har lyst, kunne få lov at prøve kræfter med, at indøve eller instruere en sats for et større kor?

Jo da - Kontakt koret og spørg om den enkelte dirigent har lyst til at prøve kræfter i en større sammenhæng. Gæstedirigent.

Ad 11)Eventuelt: Pernille takker varmt for hæderen som Årets Kor i DASOM. Meget beæret. Takker varmt Kjeld for opbakning til hende som ny dirigent. Fortæller om sine oplevelser som deltager på et DAM dirigentkursus.

Bente kommer med en føler, om danske folkekor var interesseret i en fælles indsats for et kursus for dirigenter. Et oplæg til bestyrelsen og evt. MU

Hvis flere dirigenter deltog i 10-17 kurser var man knap så ensom, i stedet kunne man inspirere og tale sammen om hvad man gør. Vi skal i korene opfordre dirigenterne til at deltage i kurser da kurser kan være et frirum for dirigenterne. Oprette et fremtidigt fællesskab for disse med udveksling af diverse, noder, repertoire.

Kortraditionen er desværre stærkt faldende. Korsang er en konjunkturting, og måske i disse år lidt på vågeblus, men vil op blomstre igen.  Mange initiativer kræver, at en ildsjæl der går forrest og kan trække folk til og derved skabe en tradition.

Kaj fortæller, at mange ting i dag sker via nettet, bestyrelsesmøde vi nettet – mails – blog – lydfiler, noder m.v.

Bente fortæller på opfordring at DASOM udelukkende har lovlige noder til stævner, en del arrangementer er lavet af Kjeld og lydfiler kan frit modtages fra Kjeld.

Yrsa afslutter generalforsamlingen – gave til såvel Jette der afgår som sekretær og Trille for hvervet som dirigent.

Afslutning af generalforsamling med ”Fo´ ajle små blomster”. Kom godt hjem.

Referent Jette Aagaard

Beretning til kongressen 2013

Kurser m.m. 2011 og 2012

Vi startede den 25. februar 2011 med et kursus "Fortælling, takt og tone - ud over rampen."

Der blev på kurset arbejdet med to sværhedsgrader. Fælles for begge trin var arbejdet med korets egen præcision i sangen samt arbejdet med korets optræden i koncerten.

30. september til 2. oktober 2011  

150 sangere var med til et dejligt stævne i Horsens, hvor sangere havde travlt med at indstudere alle sangene.  Sangene var denne gang ikke indøvet på forhånd.  Så sangerne arbejdede hårdt alle dagene, for at indøve programmet til koncerten om søndagen.

Kvindekoret Crescendo og AOF-koret havde gjort et stort stykke forarbejde, og sangerne var meget ivrige for at lære sangene. 

Stævnet blev afsluttet på Horsens Ny Teater, hvor der blev givet en vældig fin koncert, hvor de samlede kor for første gang skulle prøve at bevæge sig rundt på scenen og ”lege” sømænd. Koncerten var en dejlig oplevelse og succes. Flere af de deltagende kor gav deres egen koncert.

2012 var året, hvor Danmarkskoret på ny skulle optræde på et stævne.

Tema: Ud over rælingen Koncentration og samarbejde i sjov og alvor

Kurserne blev afholdt i Aalborg den 25. februar 2012 og på Helsingør den 3. marts.

På kurset lægges der stor vægt på den enkelte sangers ansvar i og for koret.  Der vil blive arbejdet med, hvordan man bygger koret sammen omkring en given sats.

Begge kurser var en succes.  I Helsingør mødte så mange op, at Tove måtte finde frem til et større øve sted.

Sangerne i Jylland bad om et ekstra kursus, da en hel del ikke kunne være tilstede i februar.  Det blev afholdt i Hjørring i maj.

Så oprandt den 14. – 16. juni 2012, hvor 160 DASOM mødte op til Nordisk stævne for at give koncerter forskellige steder i Landskrona.  Hvert kor havde ca. 2-3 koncerter.
Kjeld og Bente gjorde et stort stykke arbejde med at forene de mange sangere, der for første gang skulle synge sammen.  Det endte ud i en bragende koncert, der bestemt ikke lignede de andre nordiske kors koncert.  Der var store klapsalver.

130 sangere mødte op i Hirtshals til et kursus I dagene 5. til 7. oktober 2012 på Motel Nordsøen, Hirtshals

Der var her lagt op til et spændende kursus, hvor instruktør Camilla Hyttel let og elegant præsenterede de dejlige muntre Abba-Melodier for sangerne. På et tidspunkt kæmpede de for at overdøve det 4 mands gode orkester, Kjeld havde fået fat i.  Bestyrelsen har bedt musikudvalget være opmærksom på, at det ikke sker igen.

Week-enden blev afsluttet med en koncert i Nordsøcenteret foran klumpfisken.  Måske ikke det mest ideelle sted for en koncert, men det var en oplevelse.  Koncerten kunne senere ses på you tupe

27. oktober 2012 var der planlagt et møde for korenes bestyrelse med emnet Fundraising, men på grund af manglende deltagelse blev kurset aflyst.

DAM – Dansk Amatørmusik vor paraplyorganisation.

DAMS kontor i Aarhus har fået en ny daglig leder -  Erik Kamp Hansen.

Vor kendte konsulent Steen Lindholm, er også fratrådt den ulønnede stilling som konsulent pr. nytår.  Ham vil vi komme til at savne, men i stedet har Mette Rasmussen blevet ansat i en deltidsstilling.  .  Hun har de samme opgaver som Steen.  Alt kan findes på  Dam´s hjemmeside, der er www.damdk.dk

DAM laver en hel del kurser, bl.a. for bestyrelser.  Invitationer for den forgangne periode har været udsendt.  Endvidere laver de kurser for dirigenter.

DAM udgiver stadig 4 blade om året.  Desværre har DASOM ikke midler til at være med i bladet og vi har heller ikke stof nok til at udfylde siderne, da vi næsten ikke får noget fra korene. Vi hører også fra andre forbund, at bladene ofte får lov til at ligge rundt omkring, som DASOMs blad i tidernes morgen..  Ikke ret mange tager dem med hjem, så hvorfor ofre en masse penge.

Hjemmesiden:
Der bliver lavet af Kirsten Clausen er blevet ændret.  Her klager I også over, at der ikke kommer nyheder nok, men husk at disse nyheder jo skal komme fra jer. 

IDOCO i tiden 2011 – 2013.  

DASOM var medlem af det Europas arbejdersangerforbund IDOCO (Internationale Des Organisations Culturelles Ouvrieres).

Øvrige medlemmer var Tyskland, Finland ,Sverige,  Norge, Polen og Østrig.

Da det tyske sangerforbund for en del år siden fusionerede med et andet stort forbund, fik de lov til at være medlem og betale kontingent til IDOCO.  Denne frist udløber her i 2013, og så er økonomien borte i IDOCO.

Den tidligere præsident Fritz Hinterdorfter prøvede i flere år på, at IDOCO kunne blive medlem af Europa Cantate.  Det lykkedes den nuværende præsident Wolfgang Schrøfel, at få en aftale, men på den betingelse, at det var NASOM, der tilmeldte de 4 nordiske lande og betalte kontingent. Vi havde frist til den 31. maj til at sige ja eller nej, hvorefter vilkårene skulle endelig aftales i bestyrelsen for Europa Cantate.

Europa Cantate ville så invitere alle vore sangere, hvor der sideløbende med den store festival, ville blive afholdt en festival for arbejdersangerne.

Først i maj drøftede NASOM, om det var en god ide, og flertallet havde ikke megen tiltro til arrangementet, hvorfor NASOM har meddelt Wolfgang Schrøfel, at vi ikke er interesseret.

Det er sørgeligt.  Østrig var inde på, at IDOCO måske kunne føres videre via Skype, mail, facebook og mange andre moderne ting, og ingen møder.  Det var der ingen der kunne tilslutte sig.

Vi blev dog enige om, at vi skal prøve at holde kontakten.

Men skulle der være nogen, der har lyst til at deltage i Europa Cantates festivaler, er de velkommen, for vi er medlem via DAM. Der er en del festivaler som kan læses på hjemmesiden. 

Beretning fra NASOM Nordisk Arbejder- og Musikerforbund 2011 - 2012

NASOM afholdt i efteråret 2012 repræsentantskabsmøde, hvor Nina Hellnæs fra Norge blev ny formand.  Formandsposten følger altid det land som skal have det næste stævne.

I NASOM afholdes der bestyrelsesmøde 1 gang årligt. Kan det lade sig gøre, afholder vi møderne i forbindelse med, at der er møde i Musik i Norden det tidligere SAMNAM, således at vi harlejlighed til at træffe formænd fra de nordiske forbund.  P.t. går møderne i Musik i Norden meget ud på, at presse Nordisk Råd til at være lidt mere rundhåndet med tilskud.

Møderne i NASOM har indtil 2012 drejet sig meget om det Nordiske Stævne i Landskrona i dagene 14. til 17. juni 2012.  Vi havde bl.a. et par møder med kommunen og stævneudvalget, der bestod af et par mandskor fra Landskrona.

1200 sangere fordelt på 30 kor deltog i stævnet.   Stævnekomiteen gjorde virkelig et stort stykke arbejde, og var altid klar med oplysninger, selv uden først at slå det op på computeren.

Stævnet gav et dejligt overskud, der er fordelt mellem stævneudvalget (korene), det svenske forbund SAS og NASOM.

Næste stævne finder sted i Norge i juni 2017.  

På mødet her i maj prøvede vi, om stævnet kunne flyttes til 2016, men det kunne desværre ikke lade sig gøre, da Norge skal have eget landssangerstævne.

Afslutning:
Konklusionen af DASOMs beretning siden sidste kongres er, at DASOM i videst muligt omfang har lavet kurser på Sjælland og i Jylland, således at alle har haft mulighed til at deltage.  Desværre har vi også måtte aflyse et par kurser/møde.

De 10 – 17 kurserne der har været afholdt med DASOMs musikudvalg, har haft en stor tilslutning, og mange sangere melder tilbage, at de har haft et godt kursus. 

Weekend kurset i 2012 blev afholdt i Hirtshals.  Der blev klaget over den lange rejse, som nogle af sangerne havde.  Men samtidig blev stedet berømmet for dets faciliteter.  Alt gik fint, men til 130 sangere er der for lidt plads.

Da der ikke rigtig er kommet stof fra korene, har det ikke været muligt at sende nyhedsbreve ud 2 gange om året.  Har der været en invitation til et kursus eller nyheder, er det straks fremsendt pr. mail, idet alle kor nu kan kontaktes via mail. Mail sendes både til formand og til de kasserer, der har mail.

Bestyrelsen har brugt megen tid på at diskutere hjemmesiden, annoncering, DAM-bladet m.m.

Hjemmesiden er blevet ændret en hel del, men det er ikke nemt at komme med nye ting/opdateringer , da vi næsten intet modtager fra korene.  F.eks. er der slet ikke kommet noget fra de kor, der deltog i Nordisk Stævne.  Formanden har derfor omsider skrevet et indlæg, men det skal jo ikke være DASOMs bestyrelsesmedlemmer, der skriver om de forskellige kurser, stævner m.v..  Vi roser jo bare det hele.  Så please send lidt om jeres aktiviteter, koncerter m.m.

Adressebogen udsendes nu om efteråret. Det tager utrolig lang tid, inden vi har ”næsten” alle ændringer.  Husk at indberette, hver gang der er ændring i bestyrelsen og adresser herunder mailadresser til DASOMs formand og sekretær, der så viderebringer det til rette vedkommende.  

Til slut vil DASOMs bestyrelse sige tak til alle kor, orkestre, dirigenter og musikudvalget samt de der har givet en hjælpende hånd til kurser og stævner og ikke mindst hjemmesiden.

Vi håber alle på en ny fremgangsrig periode i DASOM, som I jo alle er med til at bestemme. 

Jeg vil benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for et godt samarbejde. Vi tilbringer virkelig nogle gode timer sammen.

Jeg vil herefter sætte bestyrelsens beretning til debat.

Beretning fra Musikudvalget

 Musikudvalget oplever:

- Et DASOM, som er i en positiv udvikling!

For få år siden drejede Kjelds og mine samtaler sig ofte om, hvor længe endnu, vi skulle være med til at ’holde liv’ i et smuldrende og uengageret forbund.

Der blev dengang taget en vigtig beslutning: - at planlægge for dem der ville! - og ikke tænke meget over dem, der IKKE ville!

Det har båret frugt.

NU er det en fest at komme til kursusdage, - og de er velbesøgte!

- Der er tendens til, at der kommer flere kor med i DASOM. Sjælland er blevet meget aktiv, der er kommet nye kor, Thy-koret er vendt tilbage - og det er kor, der deltager i forbundets aktiviteter!

- Vi har arbejdet med to sideløbende temaer: ’Ud over scenekanten’ og nu også ’humor’.

- ’Ud over scenekanten’, afsnit 1, afrundede vi med først stævnet i Horsens, hvor vi begge syntes, at resultatet blev super-godt! ’Fy!’ blev godt sat i gang, - og Michael Bojesens store kanon blev sunget, så mange øjne var våde. Smukt!

- Næste fælles projekt var Landskrona, hvor vi genbrugte ’Fy!’ – og derudover dansede til sømandsviser og sang nogle danske sange. Det blev en sørejse på højt niveau, - og vi synes faktisk, at det danske kor var det eneste, der for alvor nåede ’ud over scenekanten’ ved den koncert. Godt gået!

- Nu er vi i gang med ’humor’ – sideløbende med, at vi fastholder intentionerne med at lave koncerter, hvor der også er en god oplevelse for publikum. Det er startet med en festlig dag i Helsingør, og inden kongressen har vi så også været i gang i Aalborg. Forhåbentlig med samme positive oplevelse.

- Vi oplever nu et DASOM, hvor der er opbakning til de fælles arrangementer, og det er i høj grad det, der i nogle år var problemet. De sangere, der kom til kursusdagene for år tilbage, var også glade og engagerede, - der var bare ikke så mange af dem. Rigtigt mange blev hjemme, og det virkede meget demotiverende på os alle. Nu ser det ud til, at skuden er ved at vende – og det er DEJLIGT!

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.